DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 17.11.2023 20:19:01 

Restaurace Chata Tesák

ODKAZ-Přírodní rezervace Tesák
  • Vítejte na stránce restauracetesak.websnadno.cz v sekci Přírodní rezervace Tesák

             Tesák má okolí a přírodu jedinečnou.

Jedlobučina v PR Tesák (20. 10. 2002)

Základní údaje: Přírodní rezervaci Tesák tvoří přirozený porost jedlobučiny v Hostýnských vrších. Nachází se na jihovýchodním svahu se sklonem 35 stupňů nedaleko vrcholu Ožiňák, v nadmořské výšce 565-650 m, asi 1 km severovýchodně od turistické chaty Na Tesáku. Vyhlášeno výnosem Ministerstva kultury ČSR, č. j. 7828/75 ze dne 28. 9. 1975. Katastrální území Rajnochovice, LZ Rajnochovice, polesí Kotáry. Kód lokality ÚSOP: 621. Celková výměra: 9,1871 ha.

Předmět ochrany: zbytek autochtonního porostu typu jedlových bučin starého asi 180 let s charakteristickým bylinným podrostem. Jeden z nejlépe zachovaných porostů tohoto typu v Hostýnských vrších.

   
   

Geologie, půdní podmínky: Na celém území převládá magurský flyš, tvořený ráztockými vrstvami soláňského souvrství (paleocén - svrchní křída) z pískovců, slepenců a vložek jílovců. Nejvýraznějšími půdními typy jsou hnědozemě od kamenitých přes písčité až po hlinité.  

Květena: Mezi dřevinami dominují buk lesní (Fagus sylvatica) a jedle bělokorá (Abies alba), přimíšeny jsou javor klen (Acer pseudoplatanus) a smrk ztepilý (Picea abies). V bylinném podrostu jsou bohaté porosty kapradin, z bylinných druhů se vyskytují např. svízel vonný (Galium odoratum), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), hluchavka bílá (Lamium album), starček Fuchsův (Senecio fuchsii), starček lesní (Senecio sylvaticus), čistec alpský (Stachys alpina), prvosenka vyšší (Primula elatior), šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa), čarovník alpský (Circaea alpina), rulík zlomocný (Atropa bela-donna), konopice sličná (Galeopsis speciosa), svízel okrouhlolistý (Galium rotundifolium), rozrazil horský (Veronica montana), strdivka jednokvětá (Melica uniflora), válečka lesní (Brachypodium sylvaticum), ostřice chlupatá (Carex pilosa), na mokřinách ojediněle ostřice převislá (Carex pendula). 

Na živých i odumřelých stromech roste celá řada dřevokazných hub, např. korálovec jedlový (Hericium flagellum), lesklokorka ploská (Ganoderma applanatum) a ohňovec Hartigův (Phellinus hartigii).

 

Fauna: V rezervaci žijí běžné druhy lesních živočichů. Z obojživelníků  byli pozorováni mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) a skokan hnědý (Rana temporaria), z ptáků střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), sýkora uhelníček (Parus ater), budníček větší (Phylloscopus trochilus). Významný je výskyt datlovitých vázaných na zbytky původních bukových a jedlobukových porostů pralesovitého charakteru, především vzácného strakapouda bělohřbetého (Dendrocopos leucotos) a datlíka tříprstého (Picoides tridactylus). Při průzkumu entomofauny byla zjištěna vzácná nesytka jedlová (Synanthedon cephiformis).

Lesnictví: Lesní společenstva patří k nejlépe zachovalým porostům lesní vegetace v Hostýnských vrších, jejich stáří je asi 180 let. Vegetace PR Tesák patří do asociace Dentario enneaphylli-Fagetum, lesním typem je bohatá jedlová bučina mařinková (5B1) a  obohacená bučina devětsilová (5D6). Pralesovitý charakter rezervace je dán kmeny mohutných buků, jedlí a ležícími kmeny v různých stadiích rozpadu, na prosvětlených místech zmlazuje především buk a jedle.

Management, ohrožení: V rezervaci jsou vyloučeny veškeré lesnické zásahy. Pro podporu odrůstání semenáčků jedlí jsou na několika místech chráněny porosty oplocenkami před okusem zvěří. V roce 2001 bylo provedeno geodetické zaměření hranic rezervace a zpracován plán péče pro období 2002-2011. V blízkosti chráněného území prochází místní komunikace Tesák - Košovy a červeně značená turistická stezka z Tesáku do Rajnochovic. Informace pro turisty jsou uvedeny na panelu Naučné stezky Tesák (otevřena v r. 2006) u Kamenné chaty KČT na Tesáku.  

Historie: Původní výměra rezervace byla 7,55 ha. K přehlášení PR došlo Nařízením Okresního úřadu Kroměříž č. 8/01 ze dne 3. 10. 2001 na současnou výměru.

Natura 2000: PR Tesák je součástí Ptačí oblasti Hostýnské vrchy o celkové rozloze 5176,9520 ha. Předmětem ochrany jsou populace strakapouda bělohřbetého (Dendrocopos leucotos) a lejska malého (Ficedula parva) a jejich biotopy. Dále se nachází na území, které bylo navrženo jako Evropsky významná lokalita Tesák (kód CZ0724428) v kategorii PR/PP o celkové rozloze 1103,1868 ha představující bukové a smíšené lesní porosty a břehová společenstva podhorských potoků a bystřin. Předmětem ochrany jsou jeskyně nepřístupné veřejnosti jako typu přírodního stanoviště a významné lokality čolka karpatského (Triturus montandoni) a střevlíka hrbolatého (Carabus variolosus).

 

Literatura:

Rezervační kniha PR Tesák. - Depon. in KrÚ Zlínského kraje.

Mackovčin P., Jatiová M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, s. 100.

Moštěk, J. (1993): Obojživelníci okresu Kroměříž. - Ms., 96 s., Depon. in KÚ Zlínského kraje.

Pola, J. (1988): Seznam Lepidopter PR Tesák. - Ms., Depon. in KÚ Zlínského kraje.

Svačina, T. (2000) Přírodní podmínky Hostýnských vrchů. - ČSPOP Bystřice pod Hostýnem. Depon. in KÚ Zlínského kraje, ČSPOP Bystřice pod Hostýnem.

Svačina, T. (2001): Plán péče PR Tesák pro období 2002-2011. - Ms., ČSPOP Bystřice pod Hostýnem. Depon. in KÚ Zlínského kraje, ČSPOP Bystřice pod Hostýnem.

Záruba, P. (1994): Inventarizační průzkum entomologický PR Tesák. - Ms., Depon. in KÚ Zlínského kraje.

Zavřel, H.: Botanická zpráva o státních přírodních rezervacích na holešovsku. - Zpravodaj krajského vlastivědného ústavu v Gottwaldově, roč. 1960, č. 1-2.


Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz